Wanneer u vragen heeft die niet in dit document worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.

Klik op een van de onderwerpen voor meer informatie.

Wie is ‘Nederveen’?
Nederveen opleidingen en trainingen is de aangewezen verantwoordelijke in het kader van de AVG-wetgeving, als het gaat om uw persoonsgegevens.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden, u bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn

Onderstaande persoonlijke gegevens verwerken wij, waarbij wélke gegevens wij van u verwerken, afhangt van het contact dat wij met u hebben.

NAW-gegevens en emailadres
 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij uw contactgegevens zodat we de informatie naar u kunnen toesturen
 • Als u klant wordt bij ons hebben wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres nodig
Geboortegegevens en Burgerservicenummer (BSN)
 • Als u klant bij ons bent, hebben wij, om voor u een examen bij het CBR te reserveren óf om u aan te melden voor Code95 training, uw geboortegegevens nodig. Hiermee bedoelen we uw geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en uw nationaliteit. Tevens hebben wij, ter identificatie, hiervoor uw BSN-nummer nodig
Andere dan de hierboven genoemde gegevens
 • Zullen wij enkel vragen en verwerken als verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet of een overeenkomst die u met ons sluit of hebt gesloten
Hoe wij aan uw gegevens komen
Meestal ontvangen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u zelf. In andere gevallen ontvangen wij uw gegevens via uw werkgever. Wanneer dit het geval is, zal uw werkgever met ons een verwerkersovereenkomst aangaan, waardoor wij als verwerker verplicht zijn zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten die wij met u hebben gesloten
 • Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen van producten en diensten van Nederveen en van derden
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering en inzicht in klanttevredenheid
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.
 • Om via social-media een podium te bieden aan onze cursisten, door bij het behalen van een opleiding, na mondelinge toestemming, naam en foto te vermelden op de platforms van Nederveen.

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij uw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer aan u specifiek kunnen koppelen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

De wettelijke grond waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

In de volgende gevallen mogen we uw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als u Nederveen toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nederveen rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Nederveen is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nederveen of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
De beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • uitsluitend bevoegd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens, waarbij digitaal opgeslagen persoonsgegevens uitsluitend bereikbaar zijn middels persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden en fysieke data door toegangsbeveiliging
 • de diverse digitale data is gescheiden en de toegang ertoe beveiligd door ICT-maatregelen

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@nederveen.com

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Nederveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Social media

In het kader van onze marketing én omdat wij waarde zien in het bieden van een platform voor onze cursisten, kan er gebruik gemaakt worden van, door foto’s ondersteunde, berichten op social media, bijvoorbeeld wanneer een cursist is geslaagd.

Deze berichtgeving vindt enkel plaats wanneer de betreffende cursist hiervoor mondeling toestemming geeft.

Het delen van uw persoonsgegevens met anderen

Wij verkopen uw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Omwille van de uitvoering van de les-overeenkomst (nl. examens en trainingen aanvragen en registreren) is het nodig uw gegevens te delen met het CBR.

Omschrijving van uw rechten

U heeft het recht om:

 • de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • bezwaar in te dienen tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens aan te vullen;
 • uw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen u op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van uw gegevens hiervan op de hoogte).

U kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar administratie@nederveen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u daarbij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op uw verzoek reageren.

U kunt daarnaast over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inbreuk op uw persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie). Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten of vrijheden, dan stellen wij u hier direct van op de hoogte. We delen u mee:

 • De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
 • De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor u;
 • Bij wie u aanvullende informatie kunt krijgen
Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen (online of op het kantoor van Nederveen), zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Contactgegevens naar aanleiding van deze verklaring

E-mail: privacy@nederveen.com
Telefoon: 0184-614674
Internet: www.nederveen.com
Adres: Hakgriend 6, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam

Als wij persoonsgegevens voor u verwerken

Als wij persoonsgegevens van bijvoorbeeld uw werknemers verwerken, waarbij u de verwerkings-verantwoordelijke bent en Nederveen de verwerker, is het nodig om met Nederveen een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Voor uw gemak hebben wij een bruikbare verwerkersovereenkomst opgesteld. Wanneer u deze overeenkomst wilt ontvangen kunt u een mail sturen via onderstaande knop, met vermelding van uw bedrijfsnaam en wettelijk vertegenwoordiger. U ontvangt dan een getekende overeenkomst, welke u kunt getekend retour kunt zenden. U voldoet hiermee aan uw AVG verplichting.

Verwerkersovereenkomst aanvragen

Werkt de knop niet? Mail uw bedrijfsnaam, vertegenwoordiger en adres naar privacy@nederveen.com.